Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Artykuły

Warsztaty Między innymi

Udostępnij na Facebooku

Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów i tre­ne­rek pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych stu­den­tek i stu­den­tów oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rek i mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Organizatorzy zachęcają do nawiązania współpracy w następujący sposób:

„Rozej­rzyj się wokół. Popatrz uważ­nie na ota­cza­jący Cię świat – ulicę, miej­sce Two­jej pracy i nauki, spę­dza­nia wol­nego czasu. Coraz czę­ściej spo­ty­kasz tam osoby z innych kra­jów, przed­sta­wi­cieli innych kul­tur – przy­by­szów z Nie­miec, Gru­zji, Wiet­namu, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Chin, Ghany, Hisz­pa­nii, Cze­cze­nii, Somalii…

Inne kul­tury nas fascy­nują, ale czę­sto zda­rza się , że pomimo moż­li­wo­ści poro­zu­mie­nia się na płasz­czyź­nie języ­ko­wej – wszak wszy­scy mówimy po angiel­sku – nie wszyst­kie zacho­wa­nia cudzo­ziem­ców są dla nas zro­zu­miałe.

Dla­czego tak się dzieje? Jak żyć w mię­dzy­kul­tu­ro­wym świe­cie? Jak korzy­stać z bogac­twa, jakie daje nam obco­wa­nie z Innymi?

Skoro Pol­ska staje się kra­jem, w któ­rym swoje miej­sce znaj­duje coraz wię­cej cudzo­ziem­ców, to być może i Ty w przy­szło­ści będziesz miał/a stycz­ność z mię­dzy­kul­tu­ro­wym środo­wi­skiem? Może w kla­sie, w któ­rej będziesz uczyć, będą także dzieci pocho­dzące z innych kra­jów?

Pod­czas naszych warsz­ta­tów, chcemy zasta­no­wić się nad tym, czym tak naprawdę jest kul­tura, czym się cha­rak­te­ry­zuje. Jak współ­pra­co­wać, współ­two­rzyć naszą rze­czy­wi­stość w dia­logu z INNYMI tak, żeby było to otwie­ra­jące i korzystne dla wszyst­kich stron.

Zaję­cia „Mię­dzy Innymi” są wła­śnie o tym jak: zro­zu­mieć INNYCH, nie odgra­dzać się od nich murem i jak nawią­zy­wać praw­dziwy DIALOG międzykulturowy.”

Źródło.

Linki
Czy wiesz, że...
Ośrodek KARTA przygotował nowatorski portal internetowy www.XXwiek.pl. Prezentuje on zebrane przez Ośrodek świadectwa historii na osi czasu, co daje możliwość dotarcia do relacji świadków oraz dokumentów, jak również materiału ikonograficznego przyporządkowanego ...