Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wielokulturowy Interdyscyplinarny Podręcznik do Historii i Geografii
Miejscowość / Region: Łódź
Instytucja: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi
Opiekun / Nadzór nad projektem: Joanna Szczecińska
Autorzy projektu: Universidad de Salamanca (Hiszpania)
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Joanna Szczecińska
Dział Pozyskiwania Funduszy SWSPIZ  w Łodzi      
Tel: + 42 664 22 78
E-mail: jszczecinska@swspiz.pl                    

Uwagi wstępne

Celem projektu MIH jest dostarczenie uczącym się narzędzia, które wykorzystuje podejście porównawcze, jak i interdyscyplinarne: treści historyczne będą zorganizowane w oparciu o realia geograficzne uwzględniające takie tematy jak granice, migracje, rzeźbę terenu i bogactwa naturalne.

Projekt MIH (Multicultural Interdisciplinary HandBook – Wielokulturowy Interdyscyplinarny Podręcznik do Historii i Geografii) dostarczy nowych narzędzi, które pomagają nauczycielom i uczniom zgłębić kulturę i język innego narodu poprzez jego dziedzictwo, historię, jak również rzeźbę terenu czy geografię. 

Ponadto projekt ma na celu promocję wspólnej tożsamości europejskiej, stosując perspektywę europejską w programach szkolnych dotyczących historii i geografii, które zazwyczaj obejmują jedynie własny kraj.

Obecnie programy szkolne są zazwyczaj określane przez wytyczne krajowe, a podręczniki i inne pomoce dydaktyczne są na nich oparte. Wychodząc poza granice programów krajowych i poszerzając wiedzę młodych ludzi i ich nauczycieli o zróżnicowaniu europejskiej kultury, języków i wartości – co jest głównym celem programu Comenius – planujemy działać w oparciu o Podręczniki i Pomoce Dydaktyczne. 

Autorami pomysłu na projekt są partnerzy z Uniwersytetu w Salamance i Uniwersytetu w Wenecji.

Pierwszym krokiem w projekcie była analiza programów nauczania historii i geografii w krajach partnerskich oraz analiza podręczników do tych przedmiotów. Na podstawie przeprowadzonych analiz wytypowane zostały 4 wielkie tematy, wspólne dla  historii i geografii, które są nauczane w programach szkolnych dla wszystkich krajów: 
- Wielkie Migracje
- Urbanizacja 
- Konflikty 
- Powstanie wspólnej Europy 

Tematy te zostały wypełnione konkretnymi materiałami dydaktycznymi (lekcjami) wraz z materiałami multimedialnymi (zdjęcia, firmy, dźwięki itp.). Każdy z parterów opracował materiały lekcyjne na dany temat prezentując punkt widzenia własnego kraju.  

Projekt zakończy się  we wrześniu 2011 szkoleniem dla nauczycieli, które odbędzie się w Łodzi. Nauczyciele zapoznają się w trakcie szkolenia z powstałymi materiałami dydaktycznymi oraz sposobami wykorzystania materiałów z platformy w ich codziennej pracy nauczycielskiej w szkole. 

Głównymi rezultatami projektu będą:
1. Podręcznik i Materiały Cyfrowe dotyczące wielu różnych historycznych i geograficznych tematów, wybrane spośród tych, które miały znaczący wpływ na świadomość narodową w ostatnich dwóch stuleciach. Ostateczna wersja PODRĘCZNIKA i Modułów Cyfrowych będzie dostępna we wszystkich językach krajów partnerskich.

2. Kurs dla Nauczycieli adresowany zarówno do przyszłych, jak i obecnych nauczycieli. Podczas szkolenia będą szczegółowo omawiane tematy z Podręcznika, jak również metodologia i poszczególne zagadnienia.

Podręcznik ukaże się wkrótce na stronie projektu. Będzie on dostępny po zalogowaniu się. Obecnie można obejrzeć niektóre moduły:
http://grial.usal.es/agora/mihproject/pl/dissemination/digital-modules/ 

Podręcznika będą mogli używać nauczyciele zainteresowani nauczaniem wielokulturowym, jak również osoby zaangażowane w projekty CLIL.

Więcej informacji  znajduje się na stronie internetowej projektu: http://grial.usal.es/agora/mihproject/pl/

(ak)

Tekst dydaktyczny

Narzędziami projektu są moduły cyfrowe. Moduły te będą dostępne jako darmowe publikacje filmowe (ang. podcast) zamieszczone w Internecie (HTML) i w systemie e-learningu (SCORM – IMS) jako standardowe pakiety Materiałów Edukacyjnych w każdym Wirtualnym Środowisku Nauczania (ang. Virtual Learning Environment), zarówno dla grup zajęciowych, jak i dla ...

Metodologia
praca z wykorzystaniem internetu
zmiana perspektywy
zabawy edukacyjne
Tematy
Prawa człowieka
Tolerancja
Dyskryminacja
Wykluczenie społeczne
Stereotypy i uprzedzenia