Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Powstanie warszawskie i akcja „Burza” na Zamojszczyźnie
Miejscowość / Region: Tomaszów Lubelski
Instytucja: Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim
Opiekun / Nadzór nad projektem: Mirosław Piotrowski
Autorzy projektu: Mirosław Piotrowski
Grupa wiekowa: gimnazjaliści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Gimnazjum Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Kościuszki 86, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel. (0-84) 664-25-90, fax (0-84) 664-26-90
e-mail: gim2tomlub@interia.pl

Uwagi wstępne

Tematyka Powstania Warszawskiego i planu „Burza” jest w sposób niedostateczny omawiana w gimnazjum. W podręczniku szkolnym znajduje się niewiele informacji o tych wydarzeniach. Rocznica wybuchu powstania przypada na okres wakacji i nie jest obchodzona w szkołach. W związku z tym postanowiliśmy w sposób bardziej szczegółowy i przede wszystkim atrakcyjny dla współczesnej młodzieży przypomnieć o walce Polaków o wolną i suwerenną Polskę.

Projekt przewiduje wykorzystanie aktywnych metod nauczania. Chętni uczniowie przygotują inscenizację żywoplanową z wykorzystaniem utworów zespołu Lao Che, archiwalnych zdjęć z powstania (wyświetlanych z projektora multimedialnego) oraz rekwizytów. Zorganizowana zostanie również wycieczka do Warszawy pod hasłem „Śladami powstańców warszawskich”. Ponadto jej uczestnicy zwiedzą z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego, wezmą udział w lekcji muzealnej, odwiedzą i sfotografują pomniki, tablice i groby powstańców. W ramach pracy koła historycznego odbędą się zajęcia przybliżające problematyką powstania, zostaną zebrane materiały historyczne i relacje uczestników (nawiązano już kontakt z uczestnikiem akcji „Burza” w naszym regionie p. Zygmuntem Wiśniarskim ps. Anglik, który przekazał naszej szkole liczne materiały).
  
Spróbujemy w czasie szkolnej debaty zastanowić się nad sensem powstania wywołanego w bardzo trudnej sytuacji politycznej i militarnej. Ponadto wykonane zostaną zdjęcia uczniów w strojach powstańców na stronę internetową i gazetkę ścienną. Podsumowaniem projektu będzie zaprezentowanie inscenizacji o powstaniu, wystawy fotografii oraz prac i materiałów przygotowanych w czasie zajęć pozalekcyjnych. Inscenizacja „Powstanie'44” zostanie nagrana za pomocą kamery i przekazana wraz ze zdjęciami cyfrowymi na płycie CD wszystkim uczestnikom projektu.
  
Kto weźmie udział w zajęciach?
Projekt jest adresowany do uczniów klas drugich i trzecich gimnazjum, spośród których wyłoniona zostanie grupa 25 liderów. (Uczniowie sami zgłoszą swój udział i zobowiążą się do aktywnego udziału w projekcie). W różnym stopniu w realizację projektu zaangażuje się ok. 150 uczniów klas III (udział w projekcjach filmów o powstaniu, pomoc przy tworzeniu strony internetowej, przygotowanie rekwizytów, uczestnictwo w charakterze widzów w debacie o powstaniu, wysłuchanie utworów z płyty zespołu Lao Che „Powstanie warszawskie”, itp.).
  
Tematy, metody i formy prowadzenia zajęć (w punktach)

1) Udział młodzieży w powstaniu warszawskim(zajęcia w grupach).
2) Powstanie warszawskie i akcja „Burza" w relacjach uczestników (praca w zespole).
3) Próby poszczególnych scen spektaklu multimedialnego „Powstanie'44” (praca w grupach).
4) Czy powstanie warszawskie było potrzebne? (debata).
5) Barwa i broń, czyli o uzbrojeniu powstańców (lekcja muzealna).
6) Miejsca pamięci związane z powstaniem warszawskim (zwiedzanie i fotografowanie obiektów w Warszawie).
7) Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Powstania Warszawskiego.
8) Przygotowanie komputerowej prezentacji multimedialnej do inscenizacji „Powstanie warszawskie (praca indywidualna z uczniem z wykorzystaniem programów Pawer Point i Maker Movie)
9) My w roli powstańców - aranżacja sytuacji przedstawionych na zdjęciach archiwalnych z powstania (wykonanie zdjęć uczniów w strojach powstańczych i z rekwizytami z tego okresu).
10) Poezja o tematyce powstańczej (zajęcia w grupach – dobieranie „komentarza poetyckiego” do fotografii archiwalnych, wykonanie gazetki ściennej).
11) Konkurs o powstaniu warszawskim (Elementy nauczania na odległość – pytania i materiały będą zamieszczane na stronie internetowej koła historycznego, odpowiedzi uczniowie prześlą do nauczyciela również za pośrednictwem internetu).
  
Harmonogram realizacji projektu
I) Planowanie i przygotowanie (luty–marzec)
1) Wyłonienie grupy liderów projektu (25 osób).
2) Zawarcie kontraktu z liderami projektu.
3) Napisanie instrukcji dla poszczególnych zespołów zadaniowych.
4) Napisanie scenariusza multimedialnej inscenizacji teatralnej Powstanie'44.
5) Opracowanie planu wycieczki do Warszawy, zamówienie biletów do Muzeum Powstania Warszawskiego, zarezerwowanie terminu lekcji muzealnej.
6) Zgromadzenie rekwizytów do inscenizacji „Powstanie'44” (hełmy, opaski, mundury,atrapy broni, itp).
7) Wyszukanie i zgromadzenie informacji historycznych o powstaniu (opracowań, książek, relacji, wspomnień, zdjęć archiwalnych).

II. Realizacja (kwiecień- maj)
1) Przygotowanie inscenizacji „Powstanie'44” z wykorzystaniem utworów młodzieżowego zespołu Lao Che z płyty „Powstanie warszawskie”
2) Przeprowadzenie debaty „Czy powstanie warszawskie było potrzebne?” 3) Opracowanie materiałów historycznych- wydanie broszurki zawierającej fragmenty wspomnień uczestników wydarzeń.
4) Zorganizowanie wycieczki do Warszawy (zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego, udział w lekcji muzealnej, sfotografowanie miejsc i pamiątek związanych z powstaniem warszawskim w stolicy).
5) Projekcja filmów o powstaniu warszawskim (Kolumbowie, Kanał).
6) Zamieszczenie na stronie internetowej testów i pytań konkursowych oraz relacji i zdjęć z realizacji projektu.
7) Przeprowadzenie akcji informacyjnej o powstaniu w stylu „Małego sabotażu” (plakaty, ulotki, napisy, audycja w szkolnym radiowężle „Mówi radio powstańcze Błyskawica").
8) Aranżacja zdjęć uczestników projektu w strojach powstańców warszawskich wzorowanych na archiwalnych fotografiach z powstania.

III. Prezentacja projektu (maj)
1) Wystawienie multimedialnej prezentacji parateatralnej „Powstanie'44” w szkole, Gim. nr 1 lub w Tomaszowskim Domu Kultury.
2) Przygotowanie wystawy fotograficznej „Miejsca pamięci związane z powstaniem w Warszawie”.
  
Liczba godzin: 2–4 tygodniowo. łącznie ok. 30 godz.
Sposób organizacji zajęć: Projekt będzie realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych koła historycznego. Najaktywniejsi uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej pod hasłem „Śladami powstańców warszawskich”, zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego i będą uczestniczyć w lekcji muzealnej.

Tekst dydaktyczny

Cele edukacyjne zajęć: Poznanie udziału młodzieży starszoharcerskiej z Grup Szturmowych w walkach powstańczych oraz przebiegu planu „Burza” w naszym regionie. Kształtowanie postaw patriotycznych. Wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat w różnych źródłach. Zachęcanie do wykorzystywania edukacyjnych zasobów ...

Dokumenty
Metodologia
historyczna wizja lokalna
gra z podziałem na role
praca z wykorzystaniem internetu
przeprowadzenie dyskusji
przygotowanie prezentacji multimedialnej
Tematy
Walka zbrojna i opór społeczny
Pamięć o przeszłości 1945-2008