Portal ten ma na celu inspirowanie praktyków i teoretyków edukacji historycznej i edukacji o/na rzecz praw człowieka do eksperymentowania z łączeniem obu dziedzin, natomiast osoby, instytucje już doświadczone w tych działaniach do samorozwoju i poprzez różnorodne działania do zmieniania rzeczywistości dookoła siebie.

Dlatego zachęcamy do zgłaszania: 1) artykułów metodologicznych dot. łączenia historii i praw człowieka (inspiracją może być artykuł Monique Eckmann, Exploring the relevance of teaching and learning about the Holocaust for human rights education), 2) scenariuszy warsztatów/planowanych działań projektowych (postulaty Ośrodka KARTA), 3) komentowanych materiałów historycznych (jako inspirację można potraktowć takie komentowane materiały z podręcznika „Historia a prawa człowieka”, udostępnianego w materiałach i w opisie projektu „Biblioteka – miejscem edukacji o prawach człowieka”)4) sprawozdań z działań opartych na materiałach z podręcznika „Historia a prawa człowieka” oraz z realizacji własnych projektów (warsztatów, happeningów, wystaw, klubów filmowych, działań upamięniających) poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: prawa.czlowieka@karta.org.pl.

Wbranym autorom za zgłoszone teksty wypłacimy honoraria (poprzedzone podpisaniem umowy autorskiej za teksty).

Projekty

Prezentowany jest konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu, w którego ramach powstał konspekt, było połączenie wizyty w miejscu pamięci z edukacją na rzecz praw człowieka. Zgodnie z tym założeniem historia dyskryminacji oraz represji Sinti i Romów w czasach rządów III Rzeszy została ukazana jako konsekwencja dyskryminacji i społecznego wykluczenia tej grupy. Współczesna sytuacja tej mniejszości zostaje poddana analizie w kontekście postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona w konsekwencji tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej. Miejscem realizacji prezentowanego konspektu jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z uwagi na rolę, jaką obóz KL Auschwitz-Birkenau odegrał w zagładzie Sinti i Romów.

Konspekt edukacyjny ma na celu łączenie edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. Charakter tematyczny oraz układ (przebieg) zajęć niejako narzuca jego realizację w z góry ustalonej przestrzeni, czyli na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wynika to z uwarunkowań historycznych, bowiem większość dzieci przebywających w łódzkim getcie, zginęła właśnie w tym obozie. Konspekt stanowi jednak punkt wyjścia, a jego realizacja może przebiegać w oparciu o inne miejsce związane z tragedią Holokaustu. Wówczas jednak należy zmodyfikować odpowiednio konspekt o przekazanie informacji o odwiedzanym miejscu.

Dzięki grantowi Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w Berlinie udało się stworzyć kolejne interpretacje fotografii historycznych pod kątem kontekstu historycznego, treści zawartych na zdjęciu oraz odniesień do praw człowieka. Te wybranych 30 zdjęć pochodzi z lat 1920-1989 i dotyczy pracy, życia codziennego, prześladowań, opozycji na terenie Polski oraz krajów, gdzie przebywali Polacy. 

Poprzez różne metody (ćwiczenie warsztatowe, dyskusja, metody teatralne, praca z tekstem) uczestnicy poznają „kobieca twarz historii”, a także dostrzegają prawo i potrzebę kobiet do obecności w historii.

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.

Opis projektu obejmuje następujące kwestie: historię projektu, historięobozu koncentracyjnego KL Ravensbrück, informacje o realizatorach, opis problemu przed podjęciem działań, cele i plan działań prowadzących do ich realizacji, metody podjętych działań, sukcesy – trwałe efekty projektu i podjętych w jego ramach działań, plany na przyszłość, listę partnerów i organizacji, które na przestrzeni lat brały czynny udział, w zachowaniu pamięci o KL Ravensbrück. 

Jedną z grup społecznych „przeznaczonych”przez niemieckich nazistów do eksterminacji w obozach koncentracyjnych, byli homoseksualni mężczyźni. Zgodnie z obozową tablicą oznakowań więźniów, systematyzującej istnienia ludzkie w uprzedmiotowione kategorie, osoby uwięzione za homoseksualność musiały nosić na pasiakach różowy trójkąt. Znak ten miał się później stać jednym z symboli ruchu na rzecz prawnej i społecznej równości osób nieheteroseksualnych. Jednak same ofiary nazistowskich zbrodni - homoseksualni mężczyźni  i kobiety – przez długie dekady pomijane były milczeniem. Zostały powtórnie wykluczone, tym razem ze zbiorowej pamięci o ofiarach nazizmu. 

Projekt „Berlin – Yogyakarta” traktuje o prawach człowieka osób homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych.

W roku 1975 miało miejsce spektakularne znalezisko dokumentów z czasów II wojny światowej. Polskie dziewczęta i kobiety, które były osadzone w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, przemycały w latach 1942 i 1943 z obozu listy, wiersze i informacje o zbrodniach. Ich sprzymierzeńcami byli polscy mężczyźni, lekarze i chorążowie, więzieni przez nazistów w obozie dla jeńców wojennych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Między obiema grupami nawiązały się bliskie stosunki – wyrosłe na wzajemnej trosce, konkretnej udzielonej pomocy i podarunkach. Na podstawie tych danych źródłowych wyprodukowano we współpracy z Alternatywnym Młodzieżowym Domem Kultury Dessau (Alternatives Jugendzentrum Dessau – AJZ) płytę kompaktową: "Aby świat się dowiedział..." ‒ nielegalne dokumenty z obozu Ravensbrück. Ta kompozycja słowno-muzyczna składa się z cytatów i wspomnień i opowiada o historii tego przemyconego znaleziska oraz o jego treściach.

Projekt zainicjowany został 15.09.2010 roku z okazji 75 rocznicy Ustaw norymberskich i realizowany jest od tego czasu w grupach dzieci i młodzieży. Skierowany jest do uczniów szkół powszechnych począwszy od 7 roku nauki, studentów oraz innych grup potencjalnie zainteresowanych z kręgu edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W dużej mierze sfinansowany został przez fundację Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft). 

„Metropolitanka” to realizowany na Pomorzu od 2012 r. przez społeczną grupę działającą przy Instytucie Kultury Miejskiej projekt herstoryczny (z ang. “her story” – „jej historia”, w przeciwieństwie do “history” – „jego historia”) informujący o roli kobiet w historii, często pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach. Na podstawie zebranych informacji powstał szlak pokazujący udział kobiet w narodzinach ruchu społeczno-politycznego „Solidarność” i strajkach w dawnej Stoczni Gdańskiej.

Aktualności
07.03.2016 | poniedziałek
Poznaj wzór uczelnianego Standardu antydyskryminacyjnego, który wypracowany został w ramach projektu Uniwersyteckie standardy przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji. Celem działań grupy projektowej było przedstawienie rozwiązań o charakterze systemowym, umożliwiających przeciwdziałanie, diagnozowanie i reagowanie na przejawy przemocy, nierównego traktowania i dyskryminacji w uczelniach. Ma to służyć dbaniu o najwyższe standardy działania, m.in. w zakresie kształcenia, badań, a także zapewniać bezpieczne oraz wolne od przemocy i dyskryminacji środowisko pracy i nauki. 
23.02.2015 | poniedziałek
Lubisz zmieniać rzeczywistość? Działasz lokalnie albo chcesz zacząć? Masz w głowie pomysły jak aktywizować lokalną społeczność, ale nie masz na to funduszy albo nie wiesz jak się do tego zabrać? Jeśli masz od 18 do 30 lat i możesz poświęcić na realizację swojego projektu ok. 15 godzin tygodniowo, to dobrze trafiłaś/eś!
23.02.2015 | poniedziałek
Tegoroczna edycja programu odbędzie się w dniach 30 maja – 25 czerwca 2015 r. w Warszawie oraz Berlinie. 
29.01.2015 | czwartek
Czy chciałbyś wyczyścić internet z hejtu? A może uważasz, że wolność słowa ponad wszystko? Odsłuchaj debaty o tym, co zrobić z mową nienawiści w Interncie.
24.01.2015 | sobota
Zapraszamy do pobrania kolejnej porcji interpretacji fotografii historycznych z lat 1920-1989 i dotyczy pracy, życia codziennego, prześladowań, opozycji na terenie Polski oraz krajów, gdzie przebywali Polacy.
Materiały
07.08.2014 | czwartek
Rocco Buttiglione, włoski polityk, Minister do Spraw Europejskich, podkreśla w swoim tekście „Prawa człowieka …. dziś”, że „prawa człowieka przysługują każdej jednostce ludzkiej”, ale równocześnie zauważa, że „ich treść i zakres są całkowicie uzależnione od tego, kim jest człowiek, co stanowi jego istotę”. I dalej zaznacza, że istnieją trzy różne sposoby określania praw człowieka: metafizyczne; ogólnoludzkie i kulturowe. Źródło.
06.08.2014 | środa
Analiza trzech case studies dotyczących grup dyskryminowanych bądź marginalizowanych: Żydów, Afroamerykanów oraz Tutsi. Scharakteryzowanie tych przypadków ma na celu uświadomienie uczestnikom warsztatu występowania zjawiska stereotypizacji oraz uprzedzeń rasowych, zarówno w przeszłości, jak i obecnie, a przede wszystkim – ukazanie, jak wielkim są one zagrożeniem. To druga z trzech części cyklu realizowanego w ramach zajęć z kompetencji międzykulturowych Klasy Kompetencji Międzykulturowych.
16.07.2014 | środa
Zachęcamy do inspirowania się wypracowanymi w ramach projektów Ośrodka KARTA postulatami dotyczącymi łączenia edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. 
27.01.2014 | poniedziałek
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 69. Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz (27.01.2014) działacze i edukatorzy w dziedzinie praw człowieka oraz historycy, pracownicy miejsc pamięci i muzeów opracowali i ogłosili rekomendacje, jak twórczo łączyć edukację historyczną z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz. Pretekstem do spotkania była chęć podsumowania „dobrych praktyk” wypracowanych w latach 2009-2013 przez polskie organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne w ramach programu grantowego „Edukacja o Prawach Człowieka” Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ). Więcej informacji można przeczytać tutaj.
System ochrony praw człowieka jest strukturą złożoną. Istotne jest dokładne zrozumienie jak dzieli się on w zależności od współrzędnych geograficznych, a także w ramach poszczególnych regionów. Powszechny system ochrony praw człowieka, zwany również globalnym obejmuje Organizację Narodów Zjednoczonych, Radę Praw Człowieka oraz Międzynarodowy Trybunał Karny. Ochrona regionalna dzieli się na system afrykański, system międzyamerykański, system arabski i system europejski. Ten ostatni realizowany jest poprzez trzy niezależne od siebie organizacje europejskie: Radę Europy, Unię Europejską i OBWE. Dwa ostatnie filary ochrony praw człowieka, to system wewnątrzkrajowy (w przypadku Polski będą to m.in. sądy, trybunały, Rzecznik Praw Obywatelskich, Policja) oraz sektor pozarządowy. 
Terror – istota władzy sowieckiej, jeden z trzech głównych jej filarów, na równi z kłamliwą propagandą i możliwością zrobienia szybkiej kariery przez wyrzutków społeczeństwa: „kto był niczym – stanie się wszystkim” . Natomiast ekonomiczną podstawę (fundament) tak zwanego socjalistycznego społeczeństwa sowieckiego stanowił przymus pozaekonomiczny, czyli – także terror, przejawiający się w różnorodnych formach. ZSRR faktycznie był gigantycznym obozem koncentracyjnym, który funkcjonował głównie za cenę moralnej i fizycznej przemocy nad ludźmi.
21 października 2013 r. zapadło niezwykle istotne dla Polski orzeczenie Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie tzw. „skargi katyńskiej” . Skarżący to grupa krewnych 14 jeńców wojennych - zawodowych żołnierzy, policjantów – przetrzymywanych wraz z niemal 22 tys. innych Polaków w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, a następnie zamordowanych wiosną 1940 r. Impulsem do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu były napływające z Rosji nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi tamtejsza Główna Prokuratura Wojskowa chciała zamknąć prowadzone od 1990 r. śledztwo katyńskie. 
Historia zna wiele przypadków, kiedy równość nie stanowiła istotnego elementu funkcjonowania ludzi w społeczeństwie. Co więcej, przez lata istniały systemy oparte na nierówności, segregacji, a wreszcie i eliminacji niektórych jednostek. Dbałość o czystość rasy, o tworzenie społeczeństwa nieomal w oparciu o sztywną matrycę cech pożądanych i tych, które należy eliminować, stanowiła przez lata priorytet niektórych rządów.